PORTFOLIO

บริษัท ไทยเฟล็กซ์ อีควิปเม้นท์

FACTORY & OFFICE • แบบอาคารสำนักงานและโรงงาน

ค่าก่อสร้าง 14,500,000 บาท

ผลงานการออกแบบและก่อสร้าง | อาคารสำนักงานและโรงงานผลิตวัสดุแผ่นความร้อน บริษัท ไทยเฟล็กซ์ อีควิปเม้นท์ จำกัด

พื้นที่ใช้สอย 1,120 ตร.ม.

หน่วยงานก่อสร้าง หทัยราษฏร์-สายไหม

ผลงานออกแบบและก่อสร้างโดย :

Shares