PORTFOLIO

คุณศักดิ์ดา สัมมาอริยมรรค

Luxury Style

ค่าก่อสร้าง 14,500,000 บาท

ผลงานการออกแบบและก่อสร้าง | บ้าน 3 ชั้น

พื้นที่ใช้สอย 2,500 ตร.ม.

หน่วยงานก่อสร้าง หทัยราษฏร์-สายไหม

ผลงานออกแบบและก่อสร้างโดย :

Shares